.

Wat kun je bij Plantise worden?

Van junior teeltmedewerker tot teeltspecialist

Plantise is steeds op zoek naar mede­werkers met groe­ne vingers en een hart voor de tuin­bouw. Wij zoe­ken zo­wel op juni­or ni­veau - net of bijna klaar met je op­lei­ding dus! - tot er­va­ren teelt­mede­wer­kers en zelfs teelt­spe­cia­lis­ten.

Je werkt bij Plantise altijd in een ge­dre­ven team en deelt teelt­ken­nis en -er­va­ring met el­kaar. Je moet dus goed kunnen sa­men­wer­ken. Je krijgt een taak in het op­kweek­proces van een of meer­de­re van onze teel­ten en we sti­mu­leren jou om te groei­en. Denk aan taken zoals wa­ter­gift, gewas- en kwa­li­teits­con­tro­le, klimaat­in­stel­lingen, teelt­plan­ning en gewas­bescher­ming. Met aan­vul­len­de op­lei­dingen en trai­ningen kan je bin­nen Plantise door­groeien. Om je onze teel­ten goed eigen te kun­nen maken, heb je mini­maal een MBO werk- en denk­ni­veau nodig.

Werk jij graag zelf­standig, weet je wel raad met ver­ant­woor­de­lijk­heid en wil jij samen met ons groeien? Reageer dan direct!

Van kasmedewerker tot teamleider

Vind je het leuk om met mensen in de kas te wer­ken? Lijkt het je leuk om onze plan­ten binnen de kas te ver­voe­ren en klaar te maken voor tran­sport? Jij bent iemand die weet van aan­pak­ken en graag de han­den uit de mou­wen steekt. Lekker vroeg in de och­tend star­ten is voor jou geen pro­bleem en in het hoog­seizoen draai je graag wat extra uren. Je hebt gevoel voor plan­ten en vindt het leuk om te wer­ken met een levend pro­duct. Je werkt in een hecht team in een ple­zie­rige en con­struc­tieve werk­sfeer.

Ben je goed ingewerkt en smaakt het naar meer? Dan kan je je ont­wik­kelen tot team­lei­der in de kas. Je orga­ni­seert en con­tro­leert dan het werk en be­ge­leidt en moti­veert nieuwe mede­wer­kers. Uiter­aard werk je zelf ook nog mee en geef jij het goe­de voor­beeld.

Ben jij fle­xibel en prak­tisch inge­steld en wil jij samen met ons groeien? Rea­geer dan direct!

Van technisch medewerker tot manager techniek

Je kan je voor­stellen dat er in de kas­sen op onze 7 produc­tie­loca­ties ont­zet­tend veel tech­niek aan te pas komt. Van plant­ro­bots, elek­trische in­stal­laties, pro­duc­tie­lijnen, water­tech­ni­sche in­stal­la­ties tot WKK's: wij hebben het! Om de con­ti­nuï­teit van ons pro­duc­tie­proces te waar­bor­gen is het be­lang­rijk dat onze tech­niek goed onder­hou­den en verder ver­beterd wordt. En daar speel jij een rol in! Jij voert het peri­o­die­ke onder­houd uit en lost storingen op. Je komt met idee­ën om tech­niek te ver­beteren, of ver­taalt de wensen van mede­wer­kers en klan­ten in aan­pass­ingen waar­van ieder­een geluk­kig wordt.

Ben jij een echte techn­eut met een ge­rich­te vak­op­lei­ding op mini­maal MBO niveau, bij voor­keur elek­tro­tech­niek, en heb je er­va­ring of ken­nis van be­stu­rings­tech­niek en/of mecha­ni­ca? Rea­geer dan direct!

Plantise power

Je staat vast te springen om bij ons aan de slag te gaan en uiter­aard zijn wij blij dat jij aan boord wilt komen van Plantise! Voordat we beginn­en eerst nog even dit.

Jij bent ons hoog­ste goed. Jij houdt je bezig met de kern van onze onder­ne­ming en maakt het ver­schil. Plantise streeft naar "de juiste persoon op de juiste plek". Ons perso­neels­beleid is dan ook gericht op jouw groei en ont­wik­keling en steunt op 4 pij­lers:

•   Duurzame inzetbaarheid

Je krijgt van ons ruimte en ver­ant­woor­de­lijk­heid voor je vak­man­schap en moge­lijk­he­den om te groeien. Wij faci­li­teren jou door een goede orga­ni­satie van het werk en we gaan per­soon­lijk in gesprek over je loop­baan, ont­wikke­ling en gezond­heid.

•   De Plantise Academy

In onze Academy brengen we een leven lang leren in de praktijk. Zo ben je voor­bereid op een toekomst waarin je meerdere functies op de arbeids­markt ver­vult. We sti­mu­le­ren leren in alle levens­fasen en naast de ver­plichte oplei­dingen in het kader van wet- en regel­geving, stimu­le­ren we jou om voor je­zelf te be­denken wat je nog kan en wil leren.

•   Het Plantise Talent Program

Met ons Talent Pro­gram halen we top­ta­lent in huis! Jonge pro­fes­sio­nals die de bes­te zijn en will­en blij­ven. Wij hel­pen deze star­ters om zich binnen 2 jaar te ont­wik­kelen binnen Plan­tise. In die 2 jaar voer je meer­dere pro­jec­ten uit bin­nen Plan­tise en ieder pro­ject is een nieuwe kans om je skills uit te brei­den. Dus ook een kans om Plan­tise te ver­bete­ren! Je krijgt bij ons de ruim­te om de weg te vinden die bij jou past. Geen voor­op­ge­steld vast­om­lijnd tra­ject, maar samen zoeken naar waar jouw poten­tie en moge­lijk­heden liggen. Het Plan­tise Ta­lent Program bestaat uit inten­sieve begelei­ding en een uit­ge­breid trai­nings­program­ma.

•   Continu verbeteren: morgen beter dan vandaag

Binnen Plantise werken we "Lean". Dat klinkt mis­schien heel inge­wik­keld, maar het is gewoon een manier van werken waarbij je je richt op het creëren van waarde voor de klant in alle pro­ces­sen en ver­spil­lingen eli­mineert. Hier­door ver­betert de kwali­teit, worden door­loop­tijden verkort en vermin­deren de kosten. En dat heeft een posi­tief effect op alles. Niet har­der wer­ken dus, maar slimmer! Binnen Plantise brengen we struc­tuur aan in ons werk door gebruik te maken van dag- en week­starts, werk­overleg en resul­taat­gericht afde­lings­over­leg met hier­in de rode draad: con­ti­nu ver­beteren.

Kortom:

Plantise biedt zelfs­tandige, afwis­selen­de func­ties in moderne kassen en mooie kan­toren. Een infor­mele werk­sfeer en enthou­sias­te, ge­dre­ven col­lega's. Goede arbeids­voor­waar­den en aan­vul­len­de op­lei­dingen en trai­ningen. Verder dragen we bij aan heel veel goede doelen, waar­voor je zelf ideeën kan aan­dragen. En omdat het leven een groot feest is, maar je wel zelf de slingers moet op­hangen, hebben we bij Plan­tise het hele jaar door fun, met per­so­neels­uit­jes, team­sport­toer­nooien, hard­loop­events, bbq's en bor­rels. Feest jij met ons mee?