Hoi bijna-collega!

In het Siliconvalley van de glo­ba­le agri­cul­tuur is uit de fusie van 3 voor­aan­staande planten­kwekers (Leo Ammer­laan, Van der Lugt en Grow Group) 1 grote, nieuwe op­kweker ont­staan: PLANTISE.

Plantise is een ambi­tieu­ze inter­natio­nale op­kwe­ker van groente­plan­ten en uitgangs­mate­ri­aal voor de tuin­bouw­sector. Plantise staat in de top 3 van de on­ge­veer 20 op­kweek­be­drij­ven in Neder­land. Naast 55 hec­tare kas­op­per­vlakte in Neder­land, ver­spreid over 7 loca­ties (2x Bleis­wijk, Ber­kel & Roden­rijs, Naald­wijk, Berg­schen­hoek, Baar­lo en Kes­sel) heeft Plan­tise wereld­wijd part­ners in China, India, Cana­da en Nieuw Zee­land en zijn we bij­voor­beeld een belang­rij­ke speler op de op­kweek­markt in Frank­rijk. Plan­tise is inter­nati­o­naal be­trok­ken bij de op­kweek van 90 hec­tare kas­op­per­vlak ver­spreid over zo'n 25 be­drij­ven.

Inmiddels werken er zo'n 200 vas­te mede­wer­kers bij Plan­tise en in drukke perio­des komen daar nog eens 400 flex­krach­ten bij, natio­naal en inter­natio­naal. Dat is alles bij elkaar nogal wat!

Daarom zijn wij regelmatig op zoek naar ver­sterking!

Met een interes­sante klanten­porte­feuille, een groot scala aan pro­duc­ten, onze eigen R&D-af­de­ling en een uit­gebrei­de tech­nische dienst kun­nen wij jou goed ge­brui­ken!


Wat kan je bij Plantise worden?

Van junior teeltmedewerker tot teeltspecialist

Plantise is steeds op zoek naar mede­werkers met groe­ne vingers en een hart voor de tuin­bouw. Wij zoe­ken zo­wel op juni­or ni­veau - net of bijna klaar met je op­lei­ding dus! - tot er­va­ren teelt­mede­wer­kers en zelfs teelt­spe­cia­lis­ten.

Je werkt bij Plantise altijd in een ge­dre­ven team en deelt teelt­ken­nis en -er­va­ring met el­kaar. Je moet dus goed kunnen sa­men­wer­ken. Je krijgt een taak in het op­kweek­proces van een of meer­de­re van onze teel­ten en we sti­mu­leren jou om te groei­en. Denk aan taken zoals wa­ter­gift, gewas- en kwa­li­teits­con­tro­le, klimaat­in­stel­lingen, teelt­plan­ning en gewas­bescher­ming. Met aan­vul­len­de op­lei­dingen en trai­ningen kan je bin­nen Plantise door­groeien. Om je onze teel­ten goed eigen te kun­nen maken, heb je mini­maal een MBO werk- en denk­ni­veau nodig.

Werk jij graag zelf­standig, weet je wel raad met ver­ant­woor­de­lijk­heid en wil jij samen met ons groeien? Reageer dan direct!

Van kasmedewerker tot teamleider

Vind je het leuk om met mensen in de kas te wer­ken? Lijkt het je leuk om onze plan­ten binnen de kas te ver­voe­ren en klaar te maken voor tran­sport? Jij bent iemand die weet van aan­pak­ken en graag de han­den uit de mou­wen steekt. Lekker vroeg in de och­tend star­ten is voor jou geen pro­bleem en in het hoog­seizoen draai je graag wat extra uren. Je hebt gevoel voor plan­ten en vindt het leuk om te wer­ken met een levend pro­duct. Je werkt in een hecht team in een ple­zie­rige en con­struc­tieve werk­sfeer.

Ben je goed ingewerkt en smaakt het naar meer? Dan kan je je ont­wik­kelen tot team­lei­der in de kas. Je orga­ni­seert en con­tro­leert dan het werk en be­ge­leidt en moti­veert nieuwe mede­wer­kers. Uiter­aard werk je zelf ook nog mee en geef jij het goe­de voor­beeld.

Ben jij fle­xibel en prak­tisch inge­steld en wil jij samen met ons groeien? Rea­geer dan direct!

Van technisch medewerker tot manager techniek

Je kan je voor­stellen dat er in de kas­sen op onze 7 produc­tie­loca­ties ont­zet­tend veel tech­niek aan te pas komt. Van plant­ro­bots, elek­trische in­stal­laties, pro­duc­tie­lijnen, water­tech­ni­sche in­stal­la­ties tot WKK's: wij hebben het! Om de con­ti­nuï­teit van ons pro­duc­tie­proces te waar­bor­gen is het be­lang­rijk dat onze tech­niek goed onder­hou­den en verder ver­beterd wordt. En daar speel jij een rol in! Jij voert het peri­o­die­ke onder­houd uit en lost storingen op. Je komt met idee­ën om tech­niek te ver­beteren, of ver­taalt de wensen van mede­wer­kers en klan­ten in aan­pass­ingen waar­van ieder­een geluk­kig wordt.

Ben jij een echte techn­eut met een ge­rich­te vak­op­lei­ding op mini­maal MBO niveau, bij voor­keur elek­tro­tech­niek, en heb je er­va­ring of ken­nis van be­stu­rings­tech­niek en/of mecha­ni­ca? Rea­geer dan direct!

.
.

Vacatures

Productieleider

Plantise komt graag in contact met kan­di­daten voor de func­tie van Produc­tie­lei­der, die de am­bi­tie heb­ben om door te groeien naar Team­leider. In deze dyna­mi­sche, lei­ding­ge­ven­de mee­werk­func­tie ben je verant­woor­de­lijk voor alle voor­ko­men­de productie werk­zaam­he­den op de vloer.

Open sollicitatie

Lijkt het je leuk om voor Plantise te werken, maar hebben we nu geen pas­sen­de vaca­tures? Stuur dan een open solli­ci­ta­tie. Vertel ons waarom jij zo graag bij Plantise wilt wer­ken en wat je in je mars hebt, dan nemen we contact met je op.

Plantise power

Je staat vast te springen om bij ons aan de slag te gaan en uiter­aard zijn wij blij dat jij aan boord wilt komen van Plantise! Voordat we beginn­en eerst nog even dit.

Jij bent ons hoog­ste goed. Jij houdt je bezig met de kern van onze onder­ne­ming en maakt het ver­schil. Plantise streeft naar "de juiste persoon op de juiste plek". Ons perso­neels­beleid is dan ook gericht op jouw groei en ont­wik­keling en steunt op 4 pij­lers:

•   Duurzame inzetbaarheid

Je krijgt van ons ruimte en ver­ant­woor­de­lijk­heid voor je vak­man­schap en moge­lijk­he­den om te groeien. Wij faci­li­teren jou door een goede orga­ni­satie van het werk en we gaan per­soon­lijk in gesprek over je loop­baan, ont­wikke­ling en gezond­heid.

•   De Plantise Academy

In onze Academy brengen we een leven lang leren in de praktijk. Zo ben je voor­bereid op een toekomst waarin je meerdere functies op de arbeids­markt ver­vult. We sti­mu­le­ren leren in alle levens­fasen en naast de ver­plichte oplei­dingen in het kader van wet- en regel­geving, stimu­le­ren we jou om voor je­zelf te be­denken wat je nog kan en wil leren.

•   Het Plantise Talent Program

Met ons Talent Pro­gram halen we top­ta­lent in huis! Jonge pro­fes­sio­nals die de bes­te zijn en will­en blij­ven. Wij hel­pen deze star­ters om zich binnen 2 jaar te ont­wik­kelen binnen Plan­tise. In die 2 jaar voer je meer­dere pro­jec­ten uit bin­nen Plan­tise en ieder pro­ject is een nieuwe kans om je skills uit te brei­den. Dus ook een kans om Plan­tise te ver­bete­ren! Je krijgt bij ons de ruim­te om de weg te vinden die bij jou past. Geen voor­op­ge­steld vast­om­lijnd tra­ject, maar samen zoeken naar waar jouw poten­tie en moge­lijk­heden liggen. Het Plan­tise Ta­lent Program bestaat uit inten­sieve begelei­ding en een uit­ge­breid trai­nings­program­ma.

•   Continu verbeteren: morgen beter dan vandaag

Binnen Plantise werken we "Lean". Dat klinkt mis­schien heel inge­wik­keld, maar het is gewoon een manier van werken waarbij je je richt op het creëren van waarde voor de klant in alle pro­ces­sen en ver­spil­lingen eli­mineert. Hier­door ver­betert de kwali­teit, worden door­loop­tijden verkort en vermin­deren de kosten. En dat heeft een posi­tief effect op alles. Niet har­der wer­ken dus, maar slimmer! Binnen Plantise brengen we struc­tuur aan in ons werk door gebruik te maken van dag- en week­starts, werk­overleg en resul­taat­gericht afde­lings­over­leg met hier­in de rode draad: con­ti­nu ver­beteren.

Kortom:

Plantise biedt zelfs­tandige, afwis­selen­de func­ties in moderne kassen en mooie kan­toren. Een infor­mele werk­sfeer en enthou­sias­te, ge­dre­ven col­lega's. Goede arbeids­voor­waar­den en aan­vul­len­de op­lei­dingen en trai­ningen. Verder dragen we bij aan heel veel goede doelen, waar­voor je zelf ideeën kan aan­dragen. En omdat het leven een groot feest is, maar je wel zelf de slingers moet op­hangen, hebben we bij Plan­tise het hele jaar door fun, met per­so­neels­uit­jes, team­sport­toer­nooien, hard­loop­events, bbq's en bor­rels. Feest jij met ons mee?